Váha vyvinutá pre overovanie kvality a riadenia toku drevárskeho materiálu so schopnosťou presne a rýchle vážiť drevnú hmotu v pohybe. Informácie o vážení môžu byť z váhy prenesené do závodu k využitiu v reálnom čase.

 • Presnosť na 1–2%
 • Váži vozidlá v pohybe behom normálnej prevádzky
 • Jednoduchá a rýchla inštalácia
 • Jednoduchý servis a kalibrácia

Pre sledovanie kvality a množstva dreva

Váha Tamtron Power pre stroje na manipuláciu s gulatinou váži drevnú hmotu pri zdvíhaní, normálnom pohybe a nakladaní materiálu.  Váha uľahčuje riadenie toku drevného materiálu a urýchľuje operácie prenosu informácií o vážení do ERP a ďalších systémov v rámci pil a štiepkovačov dreva v reálnom čase.
S touto váhou je overovanie kvality dreva jednoduché, materiály môžu byť vážené pod vodou pre meranie čerstvej hustoty dreva.  Váha má samostatnú funkciu pre podvodné váženie.

S váhou Tamtron Power pre stroje na manipuláciu s gulatinou sú informácie o kvalite a množstve dreva v reálom čase stále k dispozícií pre obchodné aktivity.

 

Správa vážnych informácií

Váha Tamtron Power pre stroje na manipuláciu s gulatinou umožňuje firmám jednoducho prenášať informácie z dreveného materiálu spracovávaného k ďalšiemu využitiu.  Vďaka vážnym informáciám poskytnutým touto váhou môže byť množsto a kvalita dreva neustále monitorované.

 •  Integrácia s ERP a ďalšími systémami je možná s cieľom zaistiť spoľahlivý prenos dát a prístup k správam v reálnom čase a sledovanie činností
 • Možné pripojiť k vážnym informaciám cloudové služby, jej prostredníctvom sú vážne informácie prístupné v reálnom čase
 • Možná integrácia do palubného PC
 • Možné zhromažďovanie informácií z vážení do tej istej infraštruktúry informačného manažmentu používaného všetkými váhami Tamtron, ako sú váhy pre stroje na manipuláciu s guľatinou a tradičné vážne mostíky.

 

Modely

Váha Tamtron Power pre stroje na manipuláciu s gulatinou je dostupná spolu s moderným vážnym inštrumentom Power alebo spolu s PC verziou, ktorú možno integrovať do palubného PC.

PC

 • Pamäť protokolu na 10 000 príjemok
 • Integrácia do systému ERP a ostatných systémov

300i 

 • 8 až 12 hlavných pamätí pre rôzne materiály a iné vážne dáta s celkovou kapacitou až 10 000 pamäťových  položiek
 • Internetový prenos dát

Kontaktujte nás

* požadované
Ďakujeme vám za odoslanie