Certyfikat akredytacyjny

PCA

 

Laboratorium wzorcujące

W dniu 13.08.2019 roku Laboratorium Wzorcujące TAMTRON S.A. uzyskało akredytację PCA (certyfikat nr AP 190) w zakresie wzorcowania wag nieautomatycznych.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług wzorcowania wag nieautomatycznych:

 • samochodowych,
 • kolejowych,
 • zbiornikowych
 • platformowych
 • paletowych
 • hakowych

 

INFORMACJA O AKREDYTACJI PCA

 

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.544).

Polskie Centrum Akredytacji posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93, Polskie Centrum Akredytacji zostało wskazane jako jedyna krajowa jednostka akredytująca w świetle ww. rozporządzenia.

 

DEFINICJA AKREDYTACJI

 

Akredytację należy rozumieć jako formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania określonych działań. Upoważnienie jednostki akredytującej jest zwykle uzyskiwane od rządu.

Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników wzorcowań, badań i inspekcji, certyfikowanych wyrobów i usług, kwalifikacji certyfikowanych osób oraz certyfikowanych systemów zarządzania.

 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z AKREDYTACJI

 

Dla akredytowanych organizacji:

 

 • certyfikaty, sprawozdania z badań, świadectwa wzorcowania i raporty z kontroli wydawane przez akredytowane przez PCA jednostki certyfikujące, inspekcyjne i laboratoria mogą być uznawane przez zainteresowane instytucje w krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień (MLA/ MRA);
 • akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że organizacje działają zgodnie z najlepszą praktyką;
 • akredytacja jest istotnym argumentem przy wyborze dostawców na rynku krajowym i międzynarodowym.

 

Dla przemysłu:

 

 • akredytacja jest niezbędnym narzędziem w procesie podejmowania decyzji oraz przy zarządzaniu ryzykiem. Organizacje mogą oszczędzić czas i pieniądze poprzez wybór akredytowanego, a zatem kompetentnego dostawcy usług oceny zgodności;
 • akredytacja może posłużyć jako środek umożliwiający dostęp do rynków eksportowych w Europie i na świecie – w myśl zasady “badany lub certyfikowany raz – wszędzie akceptowany”;
 • akredytacja zapewnia precyzyjne pomiary i badania przeprowadzane zgodnie z najlepszą praktyką, ogranicza liczbę wyrobów wadliwych, obniża koszty kontroli i produkcji oraz umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań;
 • akredytacja zmniejsza ryzyko w relacjach biznesowych.

 

Dla rządów krajowych i organów regulacyjnych:

 

 • akredytacja jest preferowanym mechanizmem służącym do identyfikowania właściwych jednostek w celu wdrożenia polityk i przepisów rządowych mających na celu ochronę społeczeństwa i budowanie zaufania publicznego do działań mających wpływ na takie dziedziny, jak zdrowie, dobrobyt, bezpieczeństwo, środowisko, edukacja i usługi finansowe.

 

Dla konsumentów:

 

 • akredytacja pomaga zwiększyć dostęp do towarów i usług o stałej i niezawodnej jakości i bezpieczeństwie.